Bekijk dit bericht in uw browser
Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer
INHOUD NIEUWSBRIEF - zondag 2 oktober 2022
Definitieve aanwijzingsbesluiten
Nog geen duidelijkheid over planning Natura 2000
Recreatie aan de Breukeleveense plas
Jaarlijkse terugkerende evenementen
Provinciale Agenda Groen vastgesteld
Natura 2000 uitvoeringsprogramma 2013-2015
Gebiedsproject N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
Natura 2000 en de Wet ammoniak en veehouderij
Gebiedscommissie AGV wordt stuurgroep voor Natura 2000-beheerplannen
Natuur uitgelicht: Zwarte sterns in de Oostelijke Vechtplassen
Meer weten?
Over Natura 2000 en de Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer
Definitieve aanwijzingsbesluiten
Het ministerie van Economische Zaken heeft op 4 juni de definitieve aanwijzingsbesluiten voor Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen gepubliceerd. In het aanwijzingsbesluit wordt het gebied begrensd en staat beschreven welke doelen de overheid nastreeft, bijvoorbeeld welke planten en dieren bescherming verdienen. Na jaren komt hiermee eindelijk duidelijkheid over de definitieve doelen en begrenzing en komt er per thema antwoord op de bij de ontwerp aanwijzingsbesluiten ingediende zienswijzen. Er waren destijds 56 zienswijzen voor Naardermeer en 182 zienswijzen voor de Oostelijke Vechtplassen. Op de website van het ministerie van Economische Zaken kunt u de aanwijzingsbesluiten van het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen bekijken met een toelichting en kaart. Heeft u bij het ontwerp aanwijzingsbesluit zo’n zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit, dan heeft u tot en met 16 juli de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State. Hoe u dat doet, vindt u op de eerdergenoemde website.
Nog geen duidelijkheid over planning Natura 2000
Alle partijen zijn momenteel in afwachting van de landelijke stikstofaanpak, de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze aanpak is bepalend voor de planning van de totstandkoming van beheerplannen en de uitvoering ervan. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hoopt de stikstofaanpak in 2013 bestuurlijk vast te stellen en per januari 2014 van start te laten gaan. Zij heeft hiervoor in juni een wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit langlopende proces maakt dat bijvoorbeeld aan agrariërs in en om de Natura 2000-gebieden nog altijd geen duidelijkheid te geven is over de consequenties van de stikstofproblematiek. Zodra er uitsluitsel is over de stikstofaanpak kan de provincie het proces van de beheerplannen plannen en betrokkenen, zoals de recreatiesector en agrariërs, informeren. Na deze informatiemomenten volgt de formele inspraak op de ontwerp beheerplannen. De belasting met stikstof vormt het grootste probleem bij het realiseren van de Natura 2000-doelen in Nederland. Economische activiteiten als landbouw, industrie of wegverkeer veroorzaken stikstofemissie. De landelijke stikstofaanpak is een antwoord op de situatie die ontstond toen steeds minder vergunningen konden worden verleend voor nieuwe economische activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden. Het maakt ontwikkelingen weer mogelijk.
Recreatie aan de Breukeleveense plas
Ondernemers en bewoners aan de Breukeleveense plas en de provincie, recreatiesector en Natuurmonumenten kwamen op 6 juni bijeen om te spreken over de combinatie van recreatie en natuur aan de plas. Het doel van de provincie was om met elkaar een gedragscode op te stellen, om recreatie in dit kwetsbare Natura 2000-gebied mogelijk te houden. De aanwezigen brachten met hun gebiedskennis waardevolle ideeën in, zoals voorlichting over kwetsbare vogelsoorten, handhaving van de bestaande regels en het verkennen van mogelijkheden voor recreatievoorzieningen op niet kwetsbare plekken. Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst. Na evaluatie van de aanpak voor de Breukeleveense plas, volgen er ook gesprekken voor andere kwetsbare plekken in het gebied, zoals de Tienhovense plassen.
Jaarlijkse terugkerende evenementen
De Natura 2000-beheerplannen voor de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer zullen aangeven welke huidige activiteiten in het gebied zonder meer mogen en welke onder voorwaarden zijn toegestaan. In dit kader wordt er gewerkt aan een leidraad voor jaarlijks terugkerende recreatieve evenementen. De uitkomst wordt na de zomer met de gemeenten en de recreatiesector besproken. Aanvullend zal aan de hand van voorbeelden helderheid worden gegeven over hoe de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten werkt.
Provinciale Agenda Groen vastgesteld
Op 11 maart 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de Agenda Groen vastgesteld. Hierin staat het nieuwe provinciale groenbeleid. Het beleid voor Natura 2000 is niet gewijzigd. De provincie stelt jaarlijks ruim €15 miljoen extra beschikbaar voor groen. Uit de Agenda Groen vloeit het Programma Groen voort. Hierin staan alle projecten die op provinciale financiering kunnen rekenen en welke 'groene' subsidieregelingen de provincie opstelt. Dit programma wordt twee keer per jaar geactualiseerd. In het programma Groen zijn de Natura 2000-beheerplannen Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer en de herstelmaatregelen in verband met de landelijke stikstofaanpak in deze gebieden als projecten opgenomen, evenals het Natura 2000 uitvoeringsprogramma 2013-2015.
Natura 2000 uitvoeringsprogramma 2013-2015
Eind 2012 heeft de provincie Noord-Holland met Natuurmonumenten, Waternet en de gemeente Wijdemeren het Natura 2000 uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen 2013-2015 opgesteld. Dit document bevat urgente en haalbare maatregelen op het gebied van natuur, water en in enkele gevallen landbouw (zoals baggeren en het graven van petgaten). De maatregelen zijn per deelgebied weergegeven, gebaseerd op het huidige beleid en dragen bij aan de realisatie van de Natura 2000-doelen. De klankbordgroep Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer staat achter de uitvoering van dit maatregelenpakket. De partijen werken met dit programma samen verder aan het voorbereiden en uitvoeren van de maatregelen.
Gebiedsproject N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht

De gebiedscommissie Utrecht West werkt, in opdracht van de provincie Utrecht, aan het realiseren van de Natura 2000-doelen in het Noorderpark. Om deze doelen in dit ecologisch waardevolle gebied te kunnen realiseren moet een oplossing gevonden worden voor de invloed van de landbouw op het waterbeheer en de natuur. Mogelijk zal de gebiedscommissie grondverwerving, bedrijfsverplaatsing of particulier natuurbeheer voor de landbouwpercelen voorstellen. Hierbij is vrijwilligheid het uitgangspunt. De gebiedscommissie werkt samen met alle betrokken partijen, bewoners en gebruikers uit het gebied om eind dit jaar met een haalbaar plan te komen. Er is een gebiedsavond georganiseerd en er worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren en pachters. In de loop van dit jaar moeten oplossingsrichtingen duidelijk worden.

Natura 2000 en de Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak veehouderij (Wav) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn wetten die beide betrekking hebben op stikstof en gevolgen kunnen hebben voor agrarische bedrijven. De Wav is bedoeld om in zeer kwetsbare gebieden de natuur te beschermen tegen de uitstoot van ammoniak door veehouderijen. De Wav kan in Noord-Holland gevolgen hebben voor ten hoogste acht veehouderijen. Geen van deze bedrijven ligt in de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer.

Gebiedscommissie AGV wordt stuurgroep voor Natura 2000-beheerplannen

De heer Meijdam volgt de heer Evers op als voorzitter van de Noord-Hollandse gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek en de klankbordgroep Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer. De gebiedscommissie verandert van samenstelling en krijgt de rol van stuurgroep voor de Natura 2000 beheerplannen Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen. De klankbordgroep Natura 2000 beheerplannen blijft ongewijzigd.

Natuur uitgelicht: Zwarte sterns in de Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000 beschermt onder meer de zwarte stern. Deze vogel arriveert eind april, na een lange reis uit Afrika, in ons land om te broeden in de Oostelijke Vechtplassen. Zij bouwen hun nesten onder andere in de Tienhovense en Ankeveense Plassen. Om te voorkomen dat de populatie terugloopt, werkt de provincie samen met alle betrokken partijen aan een optimaal rust- en broedgebied voor deze moerasvogels. Het doel is 110 broedparen in het gebied. Om dat te bereiken, legt Natuurmonumenten speciale vlotjes op het water, waar de sterns op kunnen broeden. Ook gaat de provincie met de recreatiesector en aanwonenden bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om bijvoorbeeld het omkieperen van deze vlotjes door kanoërs of roeiers te voorkomen. Meer informatie over deze beschermde vogels vindt u op de provinciale website.

Meer weten?

Meer informatie over de beheerplannen Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer vindt u op www.noord-holland.nl/natura2000. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Anja Ooms (telefoon 023 514 3472).

Over Natura 2000 en de Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer

De Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer zijn een bijzonder laagveenlandschap van open water, rietland, veenbos en natte graslanden. Veel beschermde dieren en planten, zoals de purperreiger en zwarte stern, vinden er een geschikte leefomgeving. Omdat dit landschap in Europa nog maar weinig voorkomt, wordt het beschermd door Natura 2000. De provincie stelt, ook voor het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen, het Natura 2000-beheerplan op in overleg met belanghebbenden uit de omgeving zoals gemeenten, agrariërs en recreatieondernemers. De provincie houdt rekening met alle belangen, waarbij het natuurbelang doorslaggevend is.

Colofon
De Nieuwsbrief Natura 2000 is een uitgave van de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht.