Bekijk dit bericht in uw browser
Nieuwsbrief Duinpolderweg
INHOUD NIEUWSBRIEF - donderdag 31 juli 2014
Voorwoord
Nieuwe leden Stuurgroep
Interview wethouder Marjolein de Rooij, gemeente Bloemendaal
Nadere kennismaking van College en Raadsleden met Duinpolderweg
Duinpolderweg: De film
Hans Vernhout over het maken van de Film Duinpolderweg
Notitie Reikwijdte en Detailniveau nu in één document
Planning
Voorwoord
De gemeenteraadsverkiezingen zijn niet ongemerkt voorbij gegaan aan het project Duinpolderweg. Een aantal gemeenten heeft een nieuwe bestuurlijke vertegenwoordiger in de stuurgroep afgevaardigd. We geven u in deze nieuwsbrief een overzicht van de namen. Een van deze nieuwe bestuurders is wethouder Marjolein de Rooij van de gemeente Bloemendaal. In deze nieuwsbrief wordt zij geïnterviewd waarbij zij onder meer in gaat op het standpunt van de gemeente. Niet alleen onder de bestuurders ook onder de gemeenteraadsleden zijn er een groot aantal nieuwe gezichten. Voor hen is een bijeenkomst georganiseerd om nader kennis te maken met het project waar wij in deze nieuwsbrief op terugblikken. De stuurgroep heeft een informerende film over de Duinpolderweg laten maken. Graag nodigen we u uit daar kennis van te nemen, u vindt de link in deze nieuwsbrief en we geven u ook een kijkje achter de schermen. De maker van de film, Hans Vernhout van Cinetic uit Ede deelt zijn ervaringen bij het maken van deze film met ons. Wij willen u wijzen op een nieuw document op de website, een gebundelde versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het in het amendement van het Zuid – Hollandse PvdA – statenlid Loose gevatte advies van de Commissie voor de Milieu Effecten Rapportage. Tot slot vindt u in de nieuwsbrief een bijgewerkte versie van de planning, inclusief een korte uitleg over de verschillende onderdelen.
Nieuwe leden Stuurgroep

Door de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben er behoorlijk wat wijzigingen plaatsgevonden in de stuurgroep. Graag introduceren wij bij u de nieuwe leden van de stuurgroep. Naast de al zittende leden, de Gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland, Elisabeth Post en Ingrid de Bondt en Jeske Verkerk van Rijkswaterstaat bestaat deze nu uit de volgende personen:
 
Stadsregio Amsterdam en
Gemeente Haarlemmermeer: Derk Reneman
Regio Holland Rijnland en
Gemeente Hillegom:               Ivo ten Hagen
Gemeente Bloemendaal:        Marjolein de Rooij
Gemeente Heemstede:          Pieter van de Stadt
Gemeente Noordwijkerhout:  Hans Knapp
Lees meer

Interview wethouder Marjolein de Rooij, gemeente Bloemendaal

Na de gemeenteraadsverkiezingen in Bloemendaal werd er een college geformeerd. Als enige bij de Duinpolderweg betrokken gemeente namen de collegepartijen ook een passage over de mogelijke aanleg van deze weg op in het nieuwe coalitieakkoord. Er staat nu de volgende passage. De gemeente zet in op vermindering van de verkeersoverlast in Vogelenzang en Bennebroek. De noodzaak van de Duinpolderweg is nog steeds niet aangetoond. De gemeente zal niet meewerken aan aanleg van deze weg in of nabij het bos of over de strandvlakte ten noorden van klooster Tiltenberg. De medewerking aan realisatie van de Duinpolderweg wordt niet langer gezien als nodig voor de inwoners van onze gemeente. Alle reden om in onze serie van gesprekken met betrokken bestuurders, de reeks na de verkiezingen te beginnen met wethouder de Rooij van Bloemendaal. Lees meer

Nadere kennismaking van College en Raadsleden met Duinpolderweg

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn heel veel nieuwe Raadsleden aangetreden in de gemeenteraden. Deels omdat de politieke samenstelling veranderde als gevolg van de verkiezingsuitslag en deels omdat partijen ook intern voor een zekere doorstroom van hun eigen politici zorg dragen. De verkiezingsuitslag heeft uiteraard ook zijn weerslag op de samenstelling van de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Ook daar veel nieuwe gezichten. Lees meer

Duinpolderweg: De film
De Duinpolderweg is een complex proces waarin een groot aantal  verschillende onderwerpen terug komen. Om op een toegankelijke wijze te presenteren waarom de stuurgroep streeft naar aanleg van de weg is een film gemaakt. In deze film worden daarnaast ook enkele (persoonlijke) portretten geschetst van mensen uit de regio die baat of juist last hebben bij en van een mogelijke nieuwe verbinding. De film staat ook op de site.
Hans Vernhout over het maken van de Film Duinpolderweg

The making off is altijd een leuk extra onderdeel van DVD films. Het eindresultaat ziet er prachtig uit, maar daar is niet aan af te zien hoeveel tijd, energie en soms tegenslag moest worden overwonnen om een dergelijk resultaat te krijgen. Om u een kijkje achter de schermen te bieden hadden we een kort gesprek met Hans Vernhout, de filmmaker van de film over de Duinpolderweg. Lees meer

Notitie Reikwijdte en Detailniveau nu in één document
Op verzoek zijn verschillende onderdelen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau samengebracht in een document. Daarbij is ook het amendememt van PvdA statenlid Loose in de Notitie verwerkt. Dit document kunt u downloaden.
Planning

Zomer
Actualisatie Grensstreekstudie en NOG Beter
In de zomer wordt gewerkt aan de actualisatie van de Grensstreekstudie alsmede een doorrekening van het integrale volledige NOG – Beter pakket. Op basis van de meest actuele cijfers wordt beschouwd of er wellicht andere alternatieven dienen te worden geselecteerd voor het MER of dat de gemaakte selectie stand houdt. Als de Stuurgroep de actualisatie vaststelt worden de Provinciale Staten van Noord- en Zuid – Holland geïnformeerd. 
 
Najaar/Winter
Algemene inloopbijeenkomst
Naar aanleiding van de actualisatie worden belanghebbenden op een algemene inloopbijeenkomst geïnformeerd over de resultaten daarvan en over de stand van zaken van het project.
 
(MER) - Onderzoeken
De verschillende alternatieven worden doorgerekend en onderzocht op de verschillende onderwerpen die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden onderscheiden, waaronder bijvoorbeeld landschap, geluid, leefbaarheid en luchtkwaliteit. Ook worden Landbouw Effecten Rapportage (LER), Economische Effecten Rapportage (EER) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd.
 
Begin 2015
MER Rapport
De resultaten van de verschillende onderzoeken worden opgeleverd in een rapport. Dit rapport stelt de bevoegde gezagen in de gelegenheid op basis van de juiste informatie een weloverwogen keuze te maken voor een (voorlopig) voorkeursalternatief.
 
(Voorlopig) Voorkeursalternatief
De bevoegde gezagen stellen een (voorlopig) voorkeursalternatief vast. Dit kan een van de MER-alternatieven zijn of een combinatie daarvan. Het (voorlopig) voorkeursalternatief wordt daarna vrijgegeven voor inspraak van belanghebbenden.

Colofon
Deze nieuwsbrief is verzonden aan alle ons bekende e-mail adressen van geïnteresseerden. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen laat ons dat dan weten via onderstaande link