Bekijk hier de online versie | 24-02-2012
Nieuwsbrief CertoPlan
 
Planning examens maart, april en mei 2012

De volgende examens staan gepland voor maart, april en mei 2012.
Via de website kunt u een aanmeldingsformulier downloaden om u aan te melden.

Datum Examen Tijd
22 maart 2012 Projecteringsdeskundige BMI 10.00 - 16.15 uur
23 maart 2012 Onderhoudsdeskundige BMI  10.00 - 15.15 uur
28 maart 2012 REOB / Breda 08.00 - 16.30 uur
29 maart 2012 REOB / Amsterdam 08.00 - 16.30 uur
     
11 april 2012 Projecteringsdeskundige OAI 10.00 - 14.45 uur
19 april 2012 REOB / Amsterdam 08.00 - 16.30 uur
19 april 2012 Installatiedeskundige BMI 10.00 - 11.00 uur
26 april 2012 REOB / Breda 08.00 - 16.30 uur
     
11 mei 2012 Sprinkler I 09.30 - 16.00 uur
11 mei 2012 REOB / Breda 08.00 - 16.30 uur
29 mei 2012 REOB / Amsterdam 08.00 - 16.30 uur
Wijziging examinering Sprinkler examens

Met ingang van 2012 heeft de Examencommissie Sprinkler een wijziging doorgevoerd in de wijze van examineren.

Met ingang van het examen Sprinklertechniek I op 1 mei 2012 zal het volgende van kracht zijn.

Bij de examens Sprinklertechniek I en II blijft een voldoende voor een examenonderdeel voortaan 12 maanden geldig. Binnen deze periode kan er herexamen(s)  worden afgelegd.

Onderdelen per examen
Sprinklertechniek I
Meerkeuzevragen, Hydraulisch rekenen en Projectopdracht

Sprinklertechniek II
Meerkeuzevragen, Hydraulisch rekenen en Projectopdracht

Vaststellen eindcijfers
Sprinklertechniek I
eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel

Sprinklertechniek II
eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel

Onveranderd is dat men, om examen te mogen doen voor het examen Sprinklertechniek II, in het bezit dient te zijn van het diploma Sprinklertechniek I. Bij aanmelding voor het examen Sprinklertechniek II dient een kopie van het diploma Sprinklertechniek I te worden overlegd.

Planning examens
Op 11 mei 2012 wordt het examen Sprinklertechniek I afgenomen. Op 14 november 2012 zal zowel het examen Sprinklertechniek I als Sprinklertechniek II worden afgenomen. Vanaf 2013 zal  zowel het examen Sprinklertechniek I als Sprinklertechniek II twee keer per jaar worden ingepland.

Examenreglement
Bovengenoemde wijzigingen zijn ook verwerkt in ons examenreglement. Het complete examenreglement kunt u terugvinden op onze website.

Uitslagen examens

Vanaf heden kunt u op onze website terugvinden wanneer de uitslagen van examens door ons verzonden zijn.
De uitslag van een schriftelijk examen wordt binnen circa 12 weken door CertoPlan bekend gemaakt aan de examenkandidaat.
Van examens die uitsluitend bestaan uit meerkeuzevragen wordt de uitslag binnen circa 4 weken bekendgemaakt aan de examenkandidaat.
De uitslag van het examen wordt alleen bekend gemaakt indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Hieronder kunt u zien wanneer de uitslag van een examen verzonden is.

Examen Datum verzending uitslagen
Projecteringsdeskundige BMI – 12 december 2011 10-02-2012
Onderhoudsdeskundige BMI – 13 december 2011 10-02-2012
Installatiedeskundige BMI – 25 januari 2012 07-02-2012
Handboek Brandbeveiliging en Handboek Beveiligingstechniek

Al geruime tijd geeft Sdu Uitgevers, in nauwe samenwerking met NCP en sinds 2009 met CertoPlan de Handboeken Beveiligingstechniek en Brandbeveiliging uit.

Er is een vaste kern van lezers van de handboeken, maar niet iedereen is op de hoogte van het bestaan er van. CertoPlan wil met deze nieuwsbrief al haar relaties op de hoogte brengen van deze handboeken en u regelmatig, voor het verschijnen van een nieuw nummer, alvast informeren over de inhoud.

Handboek Brandbeveiliging
Inzicht in brandbeveiliging

Met het handboek Brandbeveiliging krijgt u inzicht in alle regels, normen en voorschriften op het gebied van brandbeveiliging. Met handige tools helpt het boek om een brandbeveiligingsplan voor een object uit te werken.

Het Handboek Brandbeveiliging:
• een volledig overzicht van alle relevante regelgeving
• unieke verwijsfuncties en dwarsverbanden binnen de regels
• alle kennis gebundeld, zowel technisch als juridisch
• direct in de praktijk toepasbaar

U bent altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen. Als u het hoofdwerk bestelt, bent u automatisch geabonneerd op de aanvullingen. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar.

Productvorm: abonnement
Prijs hoofdwerk: € 295,−
Prijs cd-rom: € 130,−
Paginaprijs: € 1,32

Te verkrijgen bij Sdu Uitgevers, http://www.sdu.nl/catalogus/BRANDHW

In de eerstvolgende aanvulling komen, onder andere, de volgende onderwerpen aan bod:
-          Bouwbesluit 2012 – Voorkomen van brand
Bij de herziening van het Bouwbesluit, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn diverse termen en begrippen gewijzigd en is de methodiek van de brandveiligheidsvoorschriften ingrijpend veranderd. Dit hoofdstuk behandelt met name het voorkomen van het ontstaan van brand.
-          Blusinstallaties met watermist
In dit hoofdstuk komt aan de orde wat watermist is, hoe het blusmechanisme werkt en welke ontwikkeling systemen de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Daarna komen de voordelen aan bod, maar wordt ook aandacht besteed aan beperkingen en nadelen.
-          De brandveiligheid van veestallen
Begin november 2011 nam de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan om regels op te stellen voor de brandveiligheid van veestallen. Dit moet in 2013 leiden tot een nieuwe paragraaf in het Bouwbesluit.

In het Handboek Brandbeveiliging gaat onze brandveiligheidsspecialist Jan Sterk na hoe die nieuwe regels eruit zouden moeten zien. Daarbij blijkt dat de veehouder heel wat kan doen om branden - en dus dode dieren - te voorkomen. Maar als er toch brand uitbreekt, zullen alleen structurele brandbeveiligingsmaatregelen afdoende zijn. Of die realiseerbaar zijn, moet echter nog blijken.

Handboek Beveiligingstechniek
Alle relevante wet- en regelgeving op een rij

Dit handboek biedt u eenvoudige praktische informatie.
U krijgt een vertaling van de theoretische regels en praktische informatie die u dagelijks in uw praktijk kunt toepassen.

Het Handboek Beveiligingstechniek  behandelt onder andere:
• wetgeving
• normen en regelgeving
• bij regelgeving behorende voorschriften
• overzichten van goedgekeurde beveiligingsproducten
• de risicoklassen indeling

U bent altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen. Als u het hoofdwerk bestelt, bent u automatisch geabonneerd op de aanvullingen. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar.

Productvorm: abonnement
Prijs hoofdwerk: € 195,−
Prijs cd-rom: € 112,−
Paginaprijs: € 0,89
Te verkrijgen bij Sdu Uitgevers, www.sdu.nl/catalogus/BEVHW

Nieuwsbrief niet meer ontvangen: Afmelden